logo

Merhaba,

Müşteri Destek Sitesine Hoş geldiniz!

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK-ÇEREZ POLİTİKASI

Kişisel verileriniz konusunda; veri sorumlusu olarak şirketimiz Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. (‘’ARZUM’’) tarafından işletilen https://destek.arzum.com.tr internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. İnternet Sitesi Gizlilik Çerez Politikası ile; (1) Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi, (2) Çerez Politikası ve (3) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın Yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır. ARZUM işbu İnternet Sitesi Gizlilik Çerez Politikası metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1.VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

 • Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

 • Şirketin operasyonel, ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

 • Şirket tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

 • Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi,

 • Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,

 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

 • Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,

 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,

 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunulabilmesi, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin bilgilendirilebilmesi,

 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerin değerlendirilebilmesi,

 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi.

Kişisel Verileri İşlenmesinin ve Korunmasının Yasal Dayanağı

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız esnasında başta Şirketin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak ve her halde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir. Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek için ise yalnızca açık rızanız olması halinde işleme gerçekleştirilmektedir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve üçüncü kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden ARZUM sorumlu değildir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz KVKK’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.arzum.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz KVK Başvuru Formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanması

Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

2. ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, Sitemizi ziyaret etmenizle kullandığımız çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

Bir web sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız web tarayıcısı tarafından saklanmakta ve çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adı altında sunulan web siteleri tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

 • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirket’in hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Çerez Türleri:

No.

Çerez Türü

Kullanım Amaçları

1.

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, İnternet Sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.

2.

Kalıcı Çerezler

Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

3.

Zorunlu Çerezler

İnternet Sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.

4.

İşlevsel ve Analitik Çerezler

Sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, Sitemizin etkin bir şekilde kullanılması, Sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Bu çerezler vasıtasıyla örneğin Sitemizin görüntülenme dil tercihiniz işlenir.

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?

İnternet sitesi tarafından oluşturulan ve sadece internet sitesi tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir.

İnternet sitesinde sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de sağlanmaktadır. Bu gibi durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler yaratmaktadır.

Bu aşamada, birinci taraf ve üçüncü taraf çerezleri arasındaki farklılığın vurgulanması önemlidir. Birinci taraf çerezleri internet sitemizi ziyaret ettiğinizde saklanır. Diğer taraftan, üçüncü taraf çerezleri ise doğrudan ziyaret etmekte olduğunuz sitenin dışındaki etki alanları tarafından yaratılır ve bu sebeple üçüncü taraf çerezi olarak adlandırılırlar. Bu çerezler yeniden hedefleme ve davranışsal reklamlar için kullanılır. Reklam verenler sayfaya etiketler ekleyerek kullanıcının internette ziyaret ettiği farklı web sitelerini izleyebilir. Bu da reklam verenlere arama alışkanlıklarınıza dayanarak sizin profilinizi çıkarma ve daha fazla ilginizi çekecek içerikleri sunma olanağı sağlar. 

Sitemizde kullandığımız çerez türleri aşağıdaki gibidir:

Çerez Servis Sağlayıcı

Çerez İsmi

Çerez Amacı

Çerez Tipi

Çerez Süresi

Google

_ga

Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamanın kullanması için

Persistent Cookie

2 Yıl

Google

_gaexp

AB testleri hakkında bilgileri tutan cookie – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamanın kullanması için

Persistent Cookie

85 Gün

Google

_gid

Kullanıcı tanımlama için

Persistent Cookie

1 Gün

Çerezleri Kabul Etmek Sizin Elinizde

İnternet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Sitemize erişim sağlamanızı ya da Sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen taray&##305;cılardan kullanmakta olduğunuza tıklayarak çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.aboutcookies.org ile www.youronlinechoices.eu adreslerini tıklayabilirsiniz. Site içerikleri İngilizcedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Çerezler işbu İnternet Sitesi Gizlilik &CcediCcedil;erez Politikası Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

3. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

İnternet Sitesi Gizlilik Çerez Politikası ….. tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Gizlilik Çerez Politikası Şirket’in internet sitesinde (https://destek.arzum.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Son güncelleme tarihi: 16.11.2021